محمد چهارشنبه 6 شهریور 1387 05:08 ق.ظ نظرات ()

بانگ موذن ما را کشد به مسجد نغمه های شیطان اگر گذارد !!!

زندگیست... تا از زنده مانی کردن برسی به زندگانی کردن باید که گذر گذر بگذری و بگذری...

بیشتر می ماند به فیلمی که بازی میکنی ولی قبل از بازی تمرین نداشته ای و فیلم نامه را نخوانده ای؛ شاید هم خوانده ای و تمرین کرده ای ولی چون فرصت بازی ات شده همه چیز از خاطره ات پریده و صفر کیلومتر استارت بازی را زده ای!

بیشتر می ماند به یک عبور داده شدن. از تونل های تودرتو...

بیشتر می ماند به دمیدن چیزهایی و کندن و بیرون کشیدن چیزهایی تا بیرون آیی از چیزی و وارد شوی به چیزی دیگر... خارج شوی از افقی و وارد شوی به افقی دیگر...

یخرجهم من الظلمات الی النور و یخرجونهم من النور الی الظلمات

اما ای انسان چه چیز تو را در برابر "خدای اهل کرامت و بخشندگی بی منت" مغرور و سینه چاک کرده است؟ ای انسان چه چیز چشمانت را بر حقیقت تابان پوشانده است؟ ای انسان چه چیز دست چرخشگر را از مقابل دیدگانت ربوده است که می چرخاند ولی نبینی؟!!!