محمد دوشنبه 16 اردیبهشت 1387 02:05 ق.ظ نظرات ()

از این تنگین قفس جانا رهیدی؟؟؟؟؟

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود               

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

 

میان انسان و پروردگار حکیم، عهدی هست و پیمانی! دیرین و ازلی ... پاسداری از این میثاق عشق، درهای معنوی را می گشاید و آدمی را به نزد خداوند در عالم «عندیّت» می رساند...

عالمی پایدار و همیشگی؛ جاوید جاوید؛ که هستی اش را نیستی ای تصور نمی شود. زندگی و شادمانی و برخورداری در آن هرگز تباهی و نابودی ندارد.

حیات طیبه، زیستن در عالم «عندیت» است و پاداش صبر و بردباری وفای به عهد الهی. آنانکه پیمان الله واحد و یگانه را، با بهای ارزانی به شیطان و جنودش نفروخته اند.

حیات طیبه، حیات سربلندان عزتمندی است که خویش را فقط برای رضای خدا می خواهند .

آری؛ ما را با خدای خویش عهدیست قدیم؛ نهفته در فطرت... روزی که خداوند ما را از صلب آدم به ذریه برگرفت،

خودمان را بر خودمان گواه قرار داد و پرسید: "آیا من پروردگار شما نیستم؟" و همه پاسخ گفتیم: "بلی"

و شاهد یعنی کسی که می بیند و معنایی را در می یابد و می فهمد. و همه ما ربوبیت خداوند را فهمیدیم و اقرار کردیم. فهمیدیم، وجود ما نعمتیست که هست بودنش از پروردگاری خداوند بر می خیزد.

حیات طیبه، روش زیستن مردان و زنانی است که به این عهد همواره وفادارند. و جواب بله شان همیشه به یادشان مانده و هستی خود را در گروه با الله بودن فهمیده اند.

حیات طیبه، حیاتی سرشار از نیکویی و پسندیدگی محض است.زیستنی که به واسطه توفیق یافتن در توکل به الله...حکمتی ناب جاری شده است. رفتارهایی که در حیات طیبه سر می زند...گره خورده با خواست و رضای خداست.

خداوند به بد و نیک مخلوقاتش بهتر از هر کس و هر چیز آگاه است و حیات طیبه، لحظه لحظه اش،  نیک خواهی و خوش فرجامی است که خداوند به زنان و مردانی که رفتار پسندیده خالی از شرک انجام می دهند عطا می کند

حیات طیبه؛ پاداش اعتماد شرافتمندانی است که تاخیر در اجابت ناامیدشان نمی کند و امر در شتاب به سمت خیر، رنجیده و آزرده شان نمی دارد.

حی علی الفلاح