محمد سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 11:04 ق.ظ نظرات ()

بر در تو نشسته ام منتظر اشارتی ...

همه تلاش شیطان برای ایجاد دو بینی در نگاه انسان معطوف شده است. برای این که آدمی در کنار خداوند، وجودی دیگر را منشا اثر ببیند.

شرک به معنی شریک دیدن برای خدا، برای اداره هستی!!! همان دو بینی ای است که شیطان در قلب هایی که به خدا اعتماد نمی کنند می کارد و حکومت می کنند بر خودبین های خدا فراموشی که، هستی را بر محور خود می خواهند. نظام الهی را با نظم ساختگی و شیطانی خویش به هم می زنند تا به آمال و هواهای نفسانی و شیطانی خویش جامه عمل بپوشانند.

و حیات طیبه روش زیستن خدا محوران پارسا و حکیمان عاشق است که با توکل به الله، بصیرتی روشن از چگونگی دور ماندن از شیطان را کسب می کنند و با پیروی از چگونه زیستن اولیاء و معصومان(ع) مسیر تقرب به خدای تعالی را می پیمایند.

شیطان رانده شده درگاه الهی است و صفت «رجیم» همواره بر جبین این مغضوب، می درخشد. یعنی موجودی که در برابر فرمان خداوند ایستاد و تن به تعبد امر الهی نداد و چون عمل زشتی انجام داد، نسبت به جسارتش شرمنده و سرافکنده نشد.

این عصیان و این طغیان در برابر امر الهی باعث شد . او که چند هزار سال عبادت در کارنامه اش داشت. از درگاه خداوند رانده شده و از رحمت پروردگار به دور افتد.

اهل حیات طیبه ، راهروان راهی اند که ذکر الهی همواره با تپش قلبشان اجین شده است و تقرب به پروردگار و بهره مندی از رحمت کریمانه او سرفصل برنامه روزانه شان است و به گاه تخلف و غفلتی اندک چنان شرمساری سرتاپای وجودشان را می گیرد و چنان خود را تباه شده می یابند که گویی می خواهند قالب تهی کنند.