محمد دوشنبه 2 اردیبهشت 1387 08:04 ق.ظ نظرات ()

فالخلع خودخواهی و خود پرستی آشكارا و نهان.. فالخلع

داستان خلقت، داستان اطاعت است و سرکشی ...

تمرّد و تعبّد !!!

تمرد شیطان در برابر خواست و فرمان الهی و تعبد انسان در برابر آن.

و حیات طیبه، از آن گونه زیستن است که اساسش بر تعبد و پرستش پروردگار یگانه باشد و دور بودن از عمل ابلیس رجیم...

حیات طیبه، شیوه زیستن آنانی است که ابلیس و عمل ابلیسی را می شناسند و از اعمال شیطانی خود را دور نگه می دارند و فقط از روش اولیای خدا و ولی معصوم پیروی می کنند.

داستان آفرینش آدمی، با فرمان خدا به ملائک برای سجده بر آدم شروع می شود. همه سجده می کنند بجز ابلیس!!! و اولین سرپیچی و تمرد و عصیان از دستور الهی از جانب ابلیس سر می زند

و ابلیس رانده و مغضوب درگاه ربوبی می شود ولی ابلیس قسم یاد می کند که تا وقتی معلوم که از خدا گرفته است، فرزندان آدم را به جانب رفتاری مثل عمل خودش بکشاند!!! یعنی فرزندان آدم را به سرکشی و عصیان در برابر خدا وسوسه کند.

حیات طیبه عطای خداوند به آنانی است که از وسوسه های شیطان پیروز و سربلند بیرون آمده اند و پرستش خدا را با عصیان معامله نکرده اند...